i sammenstillingen kan unntas med hjemmel i andre bestemmelser i offentleglova, er det likevel vanskelig å se at det kan foretas en konkret meroffentlighetsvurdering uten først å ha etablert

sammenstillingen. Forutsetningen er normalt at organet har utarbeidet dokumentet selv, at dokumentet ikke er sendt ut av organet og at det er ment for den interne saksforberedelsen. PST har ett register Smartregisteret - hvor all informasjon om personer de overvåker legges inn. Politidirektoratet har tidligere opplyst til ombudsmannen at registeret er tilgjengelig ved alle politidistrikt, og at alle med politimyndighet og tjenstlig behov samt overordnet påtalemyndighet har søketilgang. 48-2 regulerer således i praksis rammene for hva som teknisk sett skal kunne trekkes ut av opplysninger fra BL, og ikke en «registrering» i alminnelig forstand.». Personidentitetsregisteret, dette registeret er for å sikre at politiets behandling av opplysninger er knyttet til rett person. Siden saksforberedelsen allerede har funnet sted i første instans, skal det mye til for å akseptere en saksbehandlingstid i klagesaker på over to uker. Direktoratet synes imidlertid ikke å ha foretatt en nærmere undersøkelse av om enkelte opplysninger i sammenstillingen er alminnelig kjent. Politiet har ikke plikt til å informere at informasjonen om deg blir lagret, men du har innsynsrett i de fleste registre dersom du skulle lure på om du er lagret eller hva som er lagret om deg. Direktoratets saksbehandlingstid ved behandlingen av innsynssaken har dessuten vært for lang. I Justis- og beredskapsdepartementets Rettleiar til offentleglova fremgår det på side 177 at behandlingen av klagesaker «typisk vil ta noko lengre tid enn handsaminga i fyrsteinstansen blant annet fordi det stilles strengere krav til begrunnelsen i klageinstansens vedtak. Det registeret inneholder informasjon om tusenvis av nordmenn som er blitt innrapportert for mistanke om mulig hvitvasking eller terrorfinansiering. Men Kripos ønsker ikke å svare på noe før de får levert sitt høringssvar. Behandlingsansvarlig forutsettes å gi veikro politimestrene ansvar for å oppfylle behandlingsansvaret for den behandling som skjer i politidistriktene, på samme måte som for de sentrale løsningene for øvrig. Oppsummering, ombudsmannen er kommet til at Politidirektoratet skulle ha sørget for at det ble etablert en sammenstilling av de opplysningene det var bedt om innsyn i før innsynsspørsmålet ble vurdert, for å sikre en forsvarlig vurdering. I den gamle loven måtte man lete i både forbrytelsesdelen og forseelsesdelen for å finne frem til straffebud i samme kategori, for eksempel tyveri og naskeribestemmelsene. Tidligere var forsøk på forseelse ikke straffbart. Foto-og fingeravtrykkregister, reglene er ganske like for DNA-registeret. Men du kan nektes dersom det er av hensyn til kriminalitetsbekjempelse, av hensyn til nasjonale sikkerhetsgrunner eller vern av andre personer blant annet. Det er for øvrig grunn til å bemerke at taushetsplikten etter politiregisterloven 23 ikke er til hinder for at opplysningene brukes «når ingen berettiget interesse tilsier hemmelighold, for eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder. Medlemmer: Johanne Yttri Dahl (leder, Politihøgskolen heidi Fischer Bjelland (Politihøgskolen morten Holmboe (Politihøgskolen annette Vestby (Politihøgskolen elisabeth Larsen (Politidirektoratet). September 2014 ble direktoratet blant annet spurt om hva som var årsaken til at det ikke var etablert en slik sammenstilling som det var bedt om innsyn.

Er kollega eller er en venn av en som politiet etterforsker. Etter offentleglova 14 kan det gjøres unntak for dokumenter som organet har utarbeidet til intern saksbehandling. Til spørsmålet om en slik sammenstilling strasak registeret kunne unntas som et organinternt dokument. Det kan holde at strasak registeret du er i familie. Politidirektoratet avslo innsynsbegjæringen med henvisning til offentleglova. Oktober 2014 ble det opplyst at sammenstillingen ikke var etablert fordi direktoratet mente at det ikke var nødvendig for å kunne fastslå at taushetsplikten er til hinder for å gi ut dokument med det innholdet som var krevd innsyn.

Akvakulturregisteret, register under Brønnøysundregistrene som inneholder oversikt.Straffesakregisteret strasak ) er et politiregister over alle registrerte.

Påtaleunnlatelse, organbegrepet hva som vannliljen historien om et barn i lovens forstand anses å være ett organ står altså sentralt. Se lenger ned for en oversikt statens reiseregulativ over registrene. Dersom vi skulle gi innsyn i statistikk for så små valører som antall drap på antall politidistrikter det var på tidspunktet for innsynskravet registrert ni saker som var kodet som drapssaker ville risikoen være stor for. Driftsstatistikken viser anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling.