sykehus på ny telefoniplattform. Alle sykehus på samme versjo n av tjenesten Mor og barn. Alle helseforetak i Helse Sør-Øst på dips- journal. Oktober ble dips innført som elektronisk

pasientjournal i Kl inikk psykisk helse og rusbehandling på Sykehuset bussruter hamar gjøvik i Vestfold (SiV). Systemet heter dips, og brukes på 80 prosent av landets sykehus. Det er kun en av de fire helseregionene, Helse Midt, som ikke bruker den. Dips AS er et norsk almenaksjeselskap som eies av de ansatte (62 ) og av Nordland fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune og Diakonhjemmet Sykehus. For deg som ansatt på Sykehuset Innlandet innebærer dette endringer i dagens oppsett av dips. Noen av endringene berører kun enkelte faggrupper, mens. Dips Arena er vedtatt innført ved de elleve sykehusene. Ble første modul av det nye journalsystemet tatt i bruk ved samtlige sykehus i nord.

Valdres kommune Dips sykehus

Arena, og kan også velge at en kollega må involveres for å gi tilgang til brukeren. Eller så fort det døde lar seg gjøre. Med en tilhørerskare bestående av det man nærmest kan kalle eksperter på bruk av dagens journalsystem dips Classic var det stor interesse for det som etter hvert skal innføres ved sykehusene i helseregionen. Man har et system som gjør at det er stor risiko for at tilgangene ved sykehuset er mye større enn det lovverket tillater. Men skriver at det ikke løser problemet at ansatte kan skaffe seg tilgang. Spørsmålene fra de rundt 60 tilhørerne var mange. Kan være i strid med loven. Det er ikke synlig i selve journalen. Ledelsen i Helse SørØst ønsker ikke å la seg intervjue.

Dips sykehus. Anlegge hage i skråning

Stemmer det at ti tusen ansatte ved OUS kan gi seg selv tilgang til pasientjournalene. Sykehusene har erstattet papirjournalen med digital dips sykehus informasjon og elektronisk arbeidsflyt. Bekrefter programleder Bengt Flygel Nilsfors, har du tips om denne saken.