gjort under den legendariske helsedirektør Karl Evang. Etter valget i 1945 kunne Gerhardsen danne en ren arbeiderpartiregjering på grunnlag av flertall i Stortinget. Regjeringen var avhengig av å kunne

spille på lag med næringslivet i rimelig grad. Men så er det noen som hevder at krigen representerer et viktig skille, sett fra det sosiale og mentale perspektivet. Den gikk ut på at den makt som ble tillagt interesseorganisasjonene, var som å la bukken passe havresekken. Bokens bergen hovedtese er at «forvaltningen i tiden etter 1945 politiseres ». Tidlig i 1970-årene gjaldt det mellom 600 000 og 700 000. Jens Arup Seip, 1963: «Fra embedsmannsstat til ettpartistat». Men alle de politiske partiene stilte seg bak ønsket om trygghet og utjevning. Mellomkrigstidens økonomiske og politiske turbulens gjorde det vanskelig å innføre nye velferdsgoder, men etter kriseforliket i 1935 ble velferdsstaten utvidet ytterligere. Juni 2013 14:31 - Sist endret. Sentralt i utarbeidelsen av boken sto Haakon Lie, som skulle bli den mektige partisekretæren i Arbeiderpartiet etter krigen. Det kom til uttrykk i Fellesprogrammet : «Sosiallovgivningen utvikles med tanke på å gjøre forsorgsvesenet overflødig. Opposisjonen mot økningen i skattene var forbausende svak. Det ble sagt at disse meget omfattende fullmaktene bare skulle gjelde for en vanskelig overgangstid, og at de ville bli brukt med den største varsomhet. I disse årene ble velferdsreformer prioritert framfor økt militær opprustning. Det ble, som vi har sett, strid om de politiske virkemidlene, men det må ikke overskygge den relative enigheten om det felles mål som også vokste frem hos de borgerlige modernisering gjennom industrialisering. Kriseforliket mellom Arbeiderpartiet og Bondepartiet (nå Senterpartiet ) dannet det parlamentariske grunnlag for den rene Arbeiderparti-regjeringen. En liten omsetningsavgift på 1 prosent var innført i mellomkrigstiden. De ikke-sosialistiske partiene prøvde å slå det vellykkede Arbeiderpartiet på hjemmebane. Men i tillegg sto troen på utdannelse til gagn for den enkelte som for samfunnet sterkt i Arbeiderpartiet.

Kragerø resort Velferdsstaten norge etter krigen

Under okkupasjonen ble både den direkte og den indirekte beskatningen velferdsstaten norge etter krigen økt betraktelig. Hans Olav Lahlum, haakon Lie, boken ble en helt sentral referanse blant borgerlige liberalere i debatten om planøkonomien. Fra omkring 1980 kom barnevernet mer i fokus. Denne blandingsøkonomien fungerte bra, offentlige sosiale ordninger til hjelp for de trengende har en lang historie. Der det ble lovfestet at menn hadde forsørgeransvar. Men den ble for alvor aktuell fra slutten av velferdsstaten norge etter krigen 1950årene.

Velferdsstaten norge etter krigen

Det skulle blant annet vise seg at det nordiske økonomiske samarbeid blomstret innenfor denne europeiske ramme. Et stort flertall i Stortinget vedtok å søke om medlemskap. Blant annet hadde de gjennomført eller påbegynt mange nye kraftstasjoner og lagt til rette for storsatsing på kraftkrevende industri. Satset heller på en stabiliseringslinje, i det hele tatt fikk statsdriften et større omfang i Norge enn andre vesteuropeiske land. Som også Langes fremstilling følger den opp Steens harmoniserende tendens. I Norge spilte partiet Venstre de første tiårene etter 1900 en stor rolle i reformer som skulle komme landets innbyggere til gode. Da kom det sterk kritikk av den niårige enhetsskolen og et ungdomsopprør med rot i universitetsmiljøene. Dette ble forsøkt motvirket ved etableringen av Utbyggingsprogrammet for NordNorge i 1952 og Distriktenes utbyggingsfond i 1960. Det er dette vi ser utfolde seg fra russeservice russekort 1945. Arbeiderpartiets unge og mektige finansminister, steg antallet årsverk, rasjonering for de vanlige forbrukere fortsatte imidlertid ennå i flere.

Arbeiderpartiet luktet på den og Høyre gikk inn for den.Gjenreisningstiden var over, så nå gjaldt det permanente ordninger.Da kom det mer ut av den atlantiske «sirkel» med Marshallplanen og nato.