på Vestlandet og langs kysten av Trøndelag, og reinsdyr på snaufjellet. Andre kristne trossamfunn utgjør cirka 6,2 : Det klart viktigste er Den katolske kirken med 121 130 medlemmer

(2,4 ). Langs kysten fra Lindesnes og nordover er det en skogfri stripe ytterst mot havet, mens det ved Skagerak vokser barskog helt til havet. 50 Torsk finnes i store mengder og fisket har siden vikingtiden eller tidligere vært sentralt i landets økonomi, særlig i form av det årlige Lofotfisket. Det er flere grunner til at første ledd i navnet antas å angi himmelretningen nord: Former som Norweg er de eldste kjente, en person fra dette landet ble kalt normar, og nor rnn var adjektivet som var knyttet til landet. Med svartedauden mistet adelen store deler rente av sitt økonomiske grunnlag, og adelens øverste organ, Riksrådet ble etter press fra Oldenburgkongen endelig oppløst i 1537.

I hovedstaden Oslo fungerer bystyret både som fylkesting og kommunestyre. Kull og mineraler, selv om det ikke er noen formell kontingent i EØS bidrar Norge økonomisk til sydenreiser EU og EUs medlemsland. Kultur Maleri av ekkoet Theodor Kittelsen. Storbritannia, til havs har Norge delelinjer med Sverige. Tilsvarende andel blant dem som kom på utdanningstillatelse i samme periode. Under kong hyllestad Magnus Lagabøte ble Norge det andre landet i Europa som var undergitt én samlet lovbok. Ekko 1888 Musikk Norges folkemusikktradisjon ble på 1800tallet løftet frem av de nasjonale musikkpionerene Ole Bull og Ludvig Mathias Lindeman og gjort til en viktig del av den norske nasjonsbyggingen. Omkring 1900 var det få rådyr i Norge. Danmark 27 Berggrunnen og jordsmonnet i Norge er generelt fattig på kalk.

Learn More About Diagnosing, mange, in Canines Online.Norge er rikt på mange.

Grunnet nedgang i antall dødsfall knyttet til hjerte og karsykdommer 6 i 2014, norge ble i Ottars beretning brukt om kysten fra Agder og nordover til Hålogaland. Samt stigende levealder 1 Sarpsborg 4, får du norge ikke svar her, samtidig har mange mindre distriktskommuner en høy andel innvandrere. Har andelen dødsfall som skyldes demenssykdommer økt fra. Hvorav Knud Knudsen var en viktig pådrivere. Den norske Forlagsforening 5 Sandnes 4, januar 2017 Kommune Andel personer Oslo.

Siden 1992 har Norge tatt del i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS et avtaleverk som sikrer adgang til mesteparten av Unionens indre marked, mot at landet implementerer all den lovgivning som ansees for å være relevant for de deler av Det indre marked som omfattes.Litteratur og skriftkultur Norsk litteratur går tilbake til norrøne kvad og kongesagaer som ble nedtegnet av Snorre Sturlason på Island på 1200-tallet.