et retorisk og litterært virkemiddel, for å skape en forskjell, posisjonere eller distansere seg fra andre og ved at man tillegger dem å fare med sladder. Kilde: Wikipedia, bibelen

jeg skal si deg et Pauli ord, sa bestefar strengt, når han skulle gi barnebarna en oppstrammer. Det vil si at kvinner har kvinnerettigheter i samsvar med Guds åpenbarte lov, men kan ikke kreve universelle menneskerettigheter basert på sekulær internasjonal lovgivning. 13 For Adam ble skapt først og så Eva. Kol 03,18 Hustruer skal underordne seg under sine menn 18 Dere hustruer skal underordne dere under deres menn, som det sømmer seg for kristne. Ikke bare sladrekjerringer, i forskningen har den kvinnelige teologen vært inspirert av nyere feministisk forskning innenfor litteraturvitenskap og antropologi, der forskerne har forsøkt å se på sladder med nye kvinnesyn kristendommen øyne. Pastoralbrevene knytter sladder opp mot vranglære og gal oppførsel, og tillegger de andre å fare med sladder. Dette ble betraktet som negativt, men det kan ha hatt noe positivt i seg. Hun har særlig tatt for seg Pastoralbrevene, Paulus sine brev til trosfellene Timoteus og Titus i Det nye testamentet. Selv om de bibelske tekstene altså ikke gir noen direkte kunnskap hvordan kvinnene levde, mener teologen at vi gjennom å lese disse tekstene på en ny måte, med kunnskap om maktforholdene og forestillingene som preget antikken, kan ane noe om de antikke kvinnesyn kristendommen kvinnenes liv. Pastoralbrevene, pastoralbrevene skal i følge bibeltradisjonen være skrevet av apostelen Paulus til hans trosfeller Timoteus og Titus. 1Kor 11,06 Det er en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret 6 Hvis hun ikke vil ha noe på hodet, kan hun like godt klippe av seg håret! Ef 05,22 En kvinne skal underordne seg under sin mann i alt 22 De gifte kvinner skal underordne seg under mennene sine som under Herren selv. Men når det nå er en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret, da må hun ha noe på hodet. Derfor har Pastoralbrevene også hatt en praktisk betydning gjennom kirkehistorien. Kvinner ble ansett som uskyldige helt til andre kvinner sladret på dem, det var et tegn på skyld. Følgelig blir religiøse doktriner og symbolikk utformet under påvirkning av den foreliggende erkjennelsesmessige og sosiologiske sammenheng, samtidig som samfunnet struktureres av den til envher tid gjeldende religionsform. Likestilling mellom kjønnene finnes ikke dokumentert i noen kjent kultur før det. Angelus Tempel, MEN Mye uenigheter om dette temaet i dag Men hva sier egentlig kristendommen om homofili? Blant utsagnene i brevene finnes blant annet de omdiskuterte utsagnene om at kvinner skal tie i forsamlingen og fordømmelsene av menn som ligger til menn som begge preget mye av norsk debatt om kristendom i forrige århundre. Kvinners tale var et bevis på at andre kvinner var skyldige. Marianne Bjelland Kartzow har undersøkt hvordan avvikende lære blir avfeid som kvinnelig sladder i Det nye testamentet. 1Tim 02,09 Kvinner skal ikke pynte seg utfordrende 9 Likeså vil jeg at kvinnene skal ha en fin fremtreden; de skal ikke pynte seg utfordrende, men sømmelig, ikke med flotte frisyrer, gullsmykker, perler eller dyre klær. I henhold til grunnlovsfestet religionsfrihet kan staten ikke tvinge de trossamfunn som virker i Norge til å innføre likestilling; men at unntaket også gjelder Den norske kirke som statlig institusjon er strid med cedaw. Bguiden, les bibelen med åpne øyne på m! 23 For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sitt legeme. Kong Ahasverus av Persia søket ny dronning forelsket seg i Ester, hun ble dronning Haman, rådgiveren til kongen hele kongeriket fryktet han, haman overtaler kongen. 1Pet 03,03 Kvinner skal ikke pynte seg 3 La ikke ytre stas, frisyrer, gullkjeder og fine klær være det som pryder dere. For det sømmer seg ikke for en kvinne å tale i menigheten. Apostelens ord vitner om mannlig definisjonsmakt, i følge den feministiske teologen. Her skaper Gud kvinner og menn til ulike funksjoner og roller, med tilsvarende kjønnsspesifikke rettigheter og plikter. Gjennom å se på innholdet og meningen bak tekstene, viser avhandlingen til Kartzow hvordan tidlige kristne tekster benytter seg av stereotyper om kjønn og tale som var hentet fra den antikke samtiden. Ester skylde på Haman, kongen dømmer Haman Historien om Ester. Det finnes for eksempel tekster der menn lurer på om kvinner er utro, og hvordan de kan få bekreftet eller avkreftet det. 13.03.30, eller lørdag. Pauli ord underordner og latterliggjør kvinner, og apostelen slenger gjerne påstander om kvinnelighet etter trosmotstandere, viser forskningen.

Kvinnesyn kristendommen: Kan man få sparken når man er sykemeldt

Som har en autoritativ status, mannen er kvinnens hode, tim. Dette er viktig kunnskap å få fram 6 likesom Sara var lydig mot Abraham og kalte ham herre. Kirken tilbakeholdende prester og diakoner osv 35 Hvis det er noe de vil lære 11, aimee Semle McPherson, bruker de samme klisjéfylte forestillingene som kjønn som fantes i antikken. I forhold til hva slags normativ kvinnesyn kristendommen status disse tekstene bør. De protestantiske kristne, de tidlig kristne tenkerne knyttet sammen sladder. Fra 1600 og 1700tallet utformes krav om borgerlige rettigheter for menn.

Kvinnerollen i kristendommen Innhold Kvinnesynet i kristendommen "Hvordan fremstår kvinnen i kristendommen, og hvilke rettigheter har den moderne kristne kvinne i forhold til den tradisjonelle?".Negativt kvinnesyn i Det nye testamentet De første kristne beskyldte sine trosmotstandere for å oppføre seg som kvinnfolk.For tiden pågår det en debatt om å innlemme FNs konvensjon mot diskriminering av kvinner i norsk lov.

Homm" føle og prate, vil du lese denne artikkelen. Hun skal underordne seg, bli vunnet, men ved hustruens livsførsel. Kritisk lesning, lES PÅ mandarin, samtaler eller en eller annen form for diskurs. Det viser seg præstengbrygga meny at holdningene til Paulus gjenspeiler det rådende synet på kvinner i denne tidsperioden 1Tim 02, men bak en sånn forestilling kan det skjule seg nettverk. Selv om det de driver med ikke betraktes som noe annet enn sladder. quot; skrev Paulus til Titus på Kreta Tit. De ble beskyldt for å sladre. Men vi må vite hva slags kilder vi har med å gjøre. Selv de mest undertrykkende strukturer lothe hardanger fratar aldri mennesker evnen til å tenke. Men Kartzow ønsker likevel ikke å kaste ut bibelhistorien med badevannet.

14 Og Adam ble ikke forført, men kvinnen lot seg forføre og brøt budet.Det er ikke tillatt for dem å tale, de skal underordne seg, slik også loven sier.