det offentlige. Barnehagepersonalet skal på eget initiativ gi opplysninger om forhold som bør føre til tiltak fra sosialtjenestens side, når taushetsplikten ikke er til hinder for det. 2 i

Norge pålegger alle «som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan» taushetsplikt om visse opplysninger de får kjennskap til i arbeidet. Eksempler kan være opplysninger om forsvaret som man mener befolkningen bør informeres om, informasjon som kan bidra til å oppklare forbrytelser, eller informasjon som på en eller annen måte vil kunne få en positiv virkning for noen dersom den blir kjent. I offentlig forvaltning er grunnprinsippet det modsatte av taushetsplikt, idet «offentlig forvaltning» betyr åpen taushetsplikt forvaltning. En fullstendig saksopplysning fører også til at de relevante sider av saken kan bringes videre fra advokat til domstolen eller et forvaltningsorgan. Adgangen til innsyn i offentlige arkiver er sperret for opplysninger som er omfattet av taushetsplikt. Om bruddet er grovt, særlig er dette aktuelt om gjerningspersonen har hatt forsett om uberettiget vinning og om handlingen har ført til fare for tap for noen, kan bruddet regnes som grovt (straffeloven 210) og strafferammen øker til tre års fengsel. Men skriftemålets hemmelighet er under alle omstendigheter absolutt. De helt klare overtredelser av taushetsplikten i privat regi kan vedrøre produksjonshemmeligheter eller krenkelser av persondataloven. Innhold, i Danmark er taushetsplikt en forpliktelse til å holde visse opplysninger hemmelige. Taushetsplikten omfatter både en plikt til å tie om opplysninger om personlige forhold man får kjennskap til som ansatt i barnehagen, og en plikt til å hindre at noen på annen måte får kjennskap eller tilgang til slike opplysninger. De alminnelige lovregler om taushetsplikt finnes i persondataloven, straffeloven og forvaltningsloven. Reglene får anvendelse på offentlige tjenestemenn, innehavere av offentlige verv, personer som ellers taushetsplikt engasjeres av et forvaltningsorgan (slik som ansatte i innleide firmaer, konsulenter osv) og personer som er engasjert av et privat rettssubjekt som utøver myndighet til å treffe enkeltvedtak og utferdige forskrifter. Taushet, også når du jobber i juniorklubber og ungdomsklubber, har du taushetsplikt. Hva vet du om taushetsplikt i barnehagen?

Bopel og arbeidssted, pasienten kan selv gi samtykke til at taushetsbelagte opplysninger blir gitt videre. Det finnes regler i forskjellige lovbestemmelser amundsen som innebærer taushetsplikt. Må skrive under en taushetserklæring, brudd på forvaltningsrettens regler om taushetsplikt kan straffeforfølges etter straffeloven 209.

Oversettelse av taushetsplikt til engelsk i bokmål- engelsk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis.Taushetsplikt er en plikt til å hindre andre å få adgang eller kjennskap til visse opplysninger.Taushetsplikt kan følge av lov, instruks eller avtale.

Der efter sagens natur skal bringes til tredjemands kundskab. Vil bero på den nærmere bestemmelse trondheim eller avtale som fastsetter taushetsplikt. De fleste lands lovgivning har unntak entrepenørskolen fra taushetsplikten. Dertil kommer at andre hensyn, hvad han erfarer i forbindelse med udførelsen af sit arbejde.

En katolsk prest som røper noe han har fått høre under skriftemål, eller bruker opplysninger derfra selv, også uten å røpe dem for andre, straffes med automatisk ekskommunikasjon og risikerer laisering.Ha gitt samtykket frivillig, når som helst kunne trekke samtykket tilbake 1 Helsepersonelloven  21 2 Helsepersonelloven  22 3 Helsepersonelloven  25.