man ta hensyn til en rekke faktorer for å finne frem til en tolk som i størst mulig grad er tilpasset utlendingens individuelle behov. I tilfeller der forvaltningsorganet må

benytte foredragsholdere en person uten dokumenterte tolkefaglige kvalifikasjoner til å tolke, skal denne personen være myndig, habil, personlig egnet og for øvrig opptre i samsvar med det som er fastsatt under punkt.2. Personer som tar oppdrag som tolk i utlendingssaker, kan heller ikke ha verv som tillitsvalgt eller talsperson i organisasjoner som uttaler seg om menneskerettighetsspørsmål eller politiske spørsmål på en måte som kommer i veien for at tolken oppfattes som upartisk. Hvis du har begrensede norskkunnskaper kan det hende at det er behov for tolk for å sikre at alt som blir sagt blir forstått. Dette gjelder for personer som er registrert gilgamesj i Nasjonalt tolkeregister. 2.5 Der man ikke har tilgang på tolk med dokumenterte tolkefaglige kvalifikasjoner I enkelte tilfeller vil man ikke ha tilgang på egnet tolk med dokumenterte tolkefaglige kvalifikasjoner. Andre aktører som benytter tolk i tilknytning til utlendingssaker, som advokater, nasjonale og internasjonale organisasjoner, skal selv dekke sine utgifter til tolking. Forvaltningen skal i slike tilfeller legge vekt på hvilken tilgang man har på tolker med dokumenterte tolkefaglige kvalifikasjoner på de aktuelle språkene. Brudd på bestemmelser i utlendingsloven, identitetstvil og dokumentforfalskning. Dersom en tolk har anmerkning på politiattesten, skal forvaltningsorganet vurdere om det straffbare forholdet har betydning for vedkommendes egnethet for oppdrag som tolk. Helsepersonell har plikt til å vurdere om det er behov for tolk. Tolken har krav på minst en halv time betalt lunsjpause dersom oppdragets lengde overstiger fem og en halv time, etter arbeidsmiljøloven 10-9 første ledd. Tolking i det offentlige er av så dårlig kvalitet at det kan gå utover liv og helse, sier leder av norsk tolkeforening, John Richard Stokbak Sciabà.

Bruk av tolk i helsevesenet

4 Kvalitetssikring av tolking og tolkebruk. Og for andre aktører som utfører oppgaver knyttet til slik saksbehandling på deres vegne. Kjønn, som definert i punkt, aktuelle faktorer bruk av tolk i helsevesenet kan være dialektal og sosiolektal variasjon flerspråklighet kjennskap til bestemte fagterminologier kjennskap til terminologi fra et tredjespråk særskilt kompetanse knyttet til tolking for barn eller for sårbare personer med spesielle behov 2 sikkerhetsmomenter 1 Krav om bruk. I 2011 var det så mange som 9 av 10 tolker brukt av Helse SørØst brukte.


Unfortunately, det finnes mange grove eksempler på feiltolkning. Seksjon 2 Innhold, rundskrivet gjelder videre i andre saker under utlendingsloven eller statsborgerloven der forvaltningsorganet benytter tolk ut fra veiledningsplikten etter forvaltningsloven 11 eller utrednings og informasjonsplikten etter forvaltningsloven. Fire av ti innvandrere i Norge har bodd her heklet løper mindre enn fem.

Alle spørsmål skal rettes til helsepersonellet, og ikke til tolken.17, i tillegg til det ulovfestede kravet til forsvarlig saksbehandling, kunne medføre at det foreligger en plikt for forvaltningen å sørge for tolk eller oversettelse, dersom man ikke på annen måte kan kommunisere forsvarlig med parten.1.3 Definisjoner I dette rundskrivet har begrepene nedenfor følgende betydning : a) Utlendingssaker : Saker etter utlendingsloven og statsborgerloven.