klavuz tel kullanlyorsa venin en alt ksmna ulatnda tel döndürülür o Ba her iki tarafa doru yavaça döndürmek yararl olabilir o Önce plastik küçük bir kanül ile girilip

klavuz tel bu- nun içinden ilerletilirse ine içinde döndürme, çek- me ve itme esnasnda inenin klavuz teli koparma riski. O Kol deiik pozisyonlara getirilir. mplante edilen portlar: kal süresi aylar ve yllarca olabilir ve genellikle tedavi süresince kalabilirler. Subklavian yolun aksine IJV kanülasyonundaki baarszlk dier taraftan denemeyi önlemez. Enfeksiyon en sk görülen problemdir ve bu nedenle uzun dönemli kullanm önerilmez. Ven balangçta ka- rotid arterin arkasnda iken daha sonra lateral ve anterola- teralinde seyreder ve klavikülann sternal ucunun arkasnda SKVe katlarak brakiosefalik veni oluturur ve toraksa girer (resim) Hasta hazrl ve pozisyonu Hasta supin, her iki kolu yanda ve hava embolisini önlemek ve venin doluunu salamak amacyla yatan ba aa pozisyonda. Kol venleri (1 nolu kaynaktan alnm tr). . rritan ilaçlarla kemoterapi. . Genellikle silikondan yaplmtr ve bu ne- denle ayrlabilir bir klf içinden yerletirilirler. Temporary access and central venous catheters. Ancak uzun kateter gerekir. Bazilik ven: Elden yukar doru ön kol medial yüzü boyunca yukar çkar. Ban fazla döndürülmesi arteriyel ponksiyon riskini artrr. Yüksek konsantrasyonlu antibiyotik solüsyonlar. . Teknik Hastann yannda durulur. nenin klavikülann altndan geçmesini kolaylatr- mak için hafifçe eilebilir. Ancak ar oktaki hastalarda eksternal juguler ven veya venöz cut-down kulanlmas daha güvenilir olabilir. Çka 2-3 cm mesafede Dakron keçe (cuff ) yer alr. ne biraz daha yukar doru yönlendirilir. Bu venler eksternal juguler ven hariç sklkla derinde yerleirler ve lokalizasyonlar görme- den ya da ultrasonografi eliinde yaplr.

Hickmann kateter

Eksternal juguler ven Boyunda yüzeyel yerlemesi. Czaplewski, longterm central venous access, teknik Kateter hickmann kateter taklacak tarafta hastann hickmann kateter yannda durulur ve klavi kulann orta noktas ve sternal çentik belirlenir. O Mümkünse hastann ba taraf biraz daha aa indirilebilir. SKV aksiller venin devamdr, gorski LA, ne klavikü lann orta noktasnn 1 cm altnda ve dnda deriye batrlr Çünkü komuluundaki vene de bas uygulanabilir. O Artere bas yaplmadndan emin olunmaldr, kate ter bazilik, lessons. Deiik materyeller enfeksiyon açsndan farkl risklere sahiptirler.

Santral venöz yol kalbe direkt katlan bir vene kateter yerle.Tünelli santral kateterler: hickmann, Broviac, Gros.

Günlük pratikte en sk kullanlan da mar yollardr. Pratik problemler Ven görülmüyor, eur J Vsc Endovasc Surg 2006, peripherally inserted central cat heters and midline catheters for the homecare nurse. Tale Spin 3 Disney, bu kateterin ine tarafndan kesilme riski olmakszn ileri geri hareket ettirilmesini salar. Pics, o Anatomik iaretler kontrol edilir o Arterin üstündeki parmak tarafnda venin basya uratl mas mümkündür. Sternokleidomastoid kasn klaviküler ve sternal bacaklarnn oluturduu üçge nin apeksi de ponksiyon noktas olarak kullanlabilir. Ven bulunamyor, kanülasyon subklavian yola göre blime daha az komplikasyonludur.

Ön kol arka iç yüzündeki bir ven (genelikle bazilik ven dallar).Ön kolda subkutan yerletirilmi bir porta balanabilir.Santral venöz kateterler (CVC.