Noreg. Fastlandet inndeles gjerne i de fem landsdelene Nord-Norge, Trøndelag, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Et annet språklig skille mellom østnorsk/trøndersk og vestnorsk/nordnorsk gir uttalen. Begge disse administrasjonsnivåene styres av

folkevalgte organ, fylkesting og kommunestyrer. Grensene for de to tjukk l-typene faller ikke sammen overalt, men stort sett dekker de samme området. Ulike statsorganer deler Norge på andre måter. Troms består av 25 kommuner med Tromsø som administrasjonssenter. Aasen, Ivar: Norsk Grammatik, 1864, Finn boken Christiansen, Hallfrid: Norske dialekter, 1946-48, Finn boken Jahr, Ernst Håkon og Olav Skare, red.: Nordnorske dialektar, 1996, Finn boken Jahr, Ernst Håkon (red. Finnmark består av 19 kommuner med Vadsø som administrasjonssenter. Rettslige inndelinger har børs og finans også spilt en rolle for utviklinga av felles dialekttrekk i Norge. Kongeriket Norge er et nordisk land vest på den skandinaviske halvøya. Kart av KF/Store norske leksikon. Ord fra det gamle arbeidslivet, for eksempel fra jordbruk og industri, blir borte, mens nye ord trekkes inn i alle dialekter for å gi navn på nye ting og begreper, slik som pizza, display, eller iPhone. Som eksempel på fellesskap skapt av administrative grenser, kan den kirkelige inndelinga i middelalderen nevnes. Oslo og Akershus har felles fylkesmann. Flere fakta om Nord-Norge). I tillegg til jamvektsloven utgjør forskjeller i tonelaget (ordtonen) et viktig skillemerke mellom østnorske og vestnorske dialekter (nordnorsk følger vestnorsk). Norge har tre biland: Bouvetøya, Peter.s øy og Dronning Maud Land. Øya Jan Mayen i nordvest er administrert som en del av hovedlandet og grenser til havs mot islandsk farvann. Andre endringer i dialektmønstrene som har vært mye diskutert, er sammenfall av kje- og sje -lyden (som når ordene kylling og skylling begge blir til sjylling og utbredelsen av skarre-r på Sør- og Vestlandet. Den store dialektboka, 1990, Finn boken Larsen, Amund.: Oversigt over de norske bygdemål, 1897, Finn boken Sandøy, Helge: Norsk dialektkunnskap,. Dette er bakgrunnen for at det har oppstått dialektforskjeller her i landet. Utg., 1987, Finn boken Skjekkeland, Martin: Dei norske dialektane, Høyskoleforlaget, 1997. Marius Hægstad på begynnelsen av 1900-tallet.

De største endringene i dagens norske dialekter finnes i selve ordforrådet. Alt språk vil menigheter være i utvikling. På den ene siden har vi det vi kan kalle den tradisjonelle folkelige bydialekten og på den andre det normaliserte hudlegesenter bymålet.


Kart over dialekter i norge

Mo i Rana, den norske geografien gir oss derfor en viktig forklaring på hvor dialektgrensene har kommet til 7 km, i hovedstaden Oslo fungerer bystyret både som fylkesting og kommunestyre. Må man også trekke inn folkelige samlingsplasser og administrative inndelinger. Men begge disse omfattes av Antarktistraktaten. I flere av byene våre er det nokså vanlig å kunst finne to talemålsvarianter. De norske dialektene har tradisjonelt blitt delt i to grupper. Lengste fjord, bymålene viser stor evne til å trenge inn på bygdemålenes område. Man sier for eksempel å vera og å skrive trøndersk.

I dagens Norge er det en del dialektforskjeller som er i ferd med å viskes.Norge er delt inn 19 fylker samt to «sysler Svalbard og Jan Mayen.Her er sysselmannen statens øverste representant og politimyndighet.