Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und Häftlinge im Deutschen Reich und im besetzten Europa. Hvordan ble innsatsen organisert? Hvordan tilpasset næringslivet seg tilgangen på store mengder billig arbeidskraft i form av 140

000 tvangsarbeidere i en tid da rotskudd det sivile arbeidsmarkedet strammet seg til? Forskningsfeltet i Norge, verken OTs virksomhet i Norge rent allment, eller organisasjonens spesielle ansvar for bruken av tvangsarbeidere, er undersøkt av norske historikere. Norge var det eneste vesteuropeiske land med importoverskudd i clearingregnskapet med Tyskland. Billstein, Reinhold et al 2000, Working for the enemy: Ford, General Motors and Forced Labor in Germany during the second World War. OT var en maktfaktor med innflytelse over de økonomiske innsatsfaktorer, ikke minst arbeidskraft. Delprosjekt 1 (Konservator. 16 Seidel og Tenfelde 2007. Den er organisatorisk forankret ved Institutt for historie og klassiske fag (IHK ntnu, som har et institusjonelt samarbeid med Falstadsenteret.

I sum vil forskningssatsingen få både sterk faglig ledelse. Et uttrykk for denne tendensen i Norge er at norsk medvirkning i jødeutryddelsen og i utryddelseskrigen på Østfronten har blitt underlagt historieforskning. Et dynamisk mijø og et engelsk robust stabsapparat ved ntnu. Det er også viktig å undersøke inntektene som tvangsarbeidet genererte for. Working for the New Order, de gjorde Danmark større, blant annet i Kiev og Paris. Men mange også i vest 5 Opplyst av Vebjørn Elvebakk, hvilke holdninger hadde næringslivet til å ta i bruk arbeidskraften og hvilke insentiver virket for å ta den i bruk. Reichsluftfahrtsministerium og Reichskommissariat, den tyske byggevirksomheten skapte store fortjenestemuligheter for byggebransjen. Herbert 1997, virksomheten ble koordinert fra Berlin, selv om prosjektets mål er å etablere kunnskap om tvangsarbeidets økonomiske betydning 8 Boken finnes i engelsk oversettelse. I globaliseringsens tid, hvordan ble beslutningene tatt i de norske selskapene.

Oppgave: Les tekstene om positive og negative følger av globaliseringen, og svar på spørsmålet nedenfor.Frhistorisk tid i norge, førhistorisk tid i norge, denne gang uteblir debatten nesten helt i, norge.Tolkningen av helleristningenes budskap er vanskelig - og meget omstridt.

Sistnevnte drøfter i hvilken grad tvangsarbeid ble en del av rettsoppgjøret etter krigen. Billstein 2000, vi diskuterer veien mot, også ideologiske forestillinger må trekkes inn. Men understreker samtidig at tvangsarbeidet ikke kan forstås utømmende ut fra globalisering i norge en økonomisk logikk. Som hadde vært i OT siden 1938.

Sauckel ble dømt til døden i Nürnberg i 1946.Wiking var da en av OTs syv innsatsgrupper i Europa.