forhøyet forskudd. Bostedsforelderen dekker barnets kostnader og mottar barnebidraget fra den annen forelderen. Når NAV fastsetter bidrag for begge barna, blir hver av foreldrene mottaker for det barnet som

bor hos seg, og bidragspliktig for det andre. Hvis søknaden gjelder endring av et tidligere bidrag, vil endringen normalt gjelde fra måneden etter at NAV har mottatt søknaden. Barnebidrag må ikke forveksles med bidragsforskudd som er en ytelse fra NAV som kan utbetales på visse vilkår når bidraget ikke betales i tide eller når bidraget er lavere enn det bidragsmottaker vil ha rett på i bidragsforskudd. Barnebidrag betales til måneden barnet fyller. Barnebidrag betales tidligst fra måneden foreldrene ikke lengre forsørger barnet sammen. Begge foreldre plikter å sørge for barnets underhold, og den tidligere bidragsmottakeren forutsettes å ha en ordning med besteforeldrene om dekning av utgifter til barnet, eller et privat bidrag til besteforeldrene. Når foreldrene har ett barn hver boende hos seg, kan partene som ellers, inngå en privat avtale eller søke om at bidraget fastsettes av NAV. Hvis bidragsmottakeren ikke samtykker kan NAV likevel vurdere om bidraget kan utbetales til barnet. Dersom du vil søke om utsatt iverksettelse av vedtaket må du skrive dette i klagen til den NAV-enheten som har fattet vedtaket. Dette er særlig praktisk for langvarige ekteskap. Barn over 18 år under skolegang kan inngå en privat avtale med den eller de bidragspliktige, eller søke om at NAV fastsetter et bidrag. Barnet har avtale om delt bosted (etter barnelovens paragraf 36). Barnet bor sammen med andre enn foreldrene. Tabellen under viser inntektsgrenser som gjelder fra. Dere kan avtale størrelsen på barnebidraget og inngå en privat avtale uten at det offentlige blir involvert. Barnebidraget må være spesifisert for hvert av barna. Underholdsbidrag, bidrag til underhold av egne barn og/eller til ektefelle som man er separert eller skilt fra. Skriv ut side, en klage på et vedtak må sendes til den NAV-enheten som har fattet vedtaket om bidrag eller tilbakekreving. Hvis barnet går på videregående skole eller tilsvarende, kan barnet ha rett til å motta barnebidrag etter at det fyller. Lovens utgangspunkt er at foreldrene skal bære utgiftene til barnets utdanning etter den enkeltes økonomiske evne, normalt frem til barnet er 18 år eller avsluttet videregående skole. Blir ikke partene enige om bidragets størrelse, skal det fastsettes av bidragsfogden, dvs. Det forutsettes da at barnebidraget ellers ikke vil komme barnet til gode.

Inntektsgrense for bidragsforskudd for enslig sommerstevne forsørger. Dersom surnadal kommunen dekker utgiftene til barnet kan kommunen fremsette krav om oppfostringsbidrag fra en eller begge foreldrene. Barnet bor på fosterhjem eller institusjon.

Innkrevingen gjøres fortsatt av, nAV, innkreving (i loven kalt.Innkreving og innbetaling - Tjenester og skjemaer.

Nav innkreving bidrag

Som hovedregel, barnebidraget skal dekke bidragspliktiges andel av utgifter til barnets forsørging og eleven kunn fine møte kommunikation med brukeren utdanning. For eksempel på grunn av skolegang. Juli 1991 og barneloven, kan besteforeldrene være mottaker av bidraget. Har barnet fremdeles en forelder som er barnets bostedforelder. Det er mulig å ha privat avtale for ett barn. Når barnet bor sammen med deg og du har den daglige omsorgen for det. Hvis oppholdet på institusjonen er kortvarig. Vil det ikke medføre noen endringer for barnebidraget. Ikke til stans av innkrevingen, og at NAV fastsetter for det andre barnet. Regnes du som bidragsmottaker, fastsettes bidraget normalt fra barnets fødselsmåned.

Det er straffbart å unnlate å betale bidrag for den som har midler til å betale eller evne til å skaffe seg dem, se lov om innkreving av underholdsbidrag.Det forutsetter at den forelderen som er bidragsmottaker samtykker til at NAV utbetaler bidraget direkte til barnet.