til ei kraftforsyning som allereie har eit godt regulerbart basissystem slik som vi har det i Noreg. Kraftproduksjonen gir kommunen økonomisk grunnlag betre enn gjennomsnittet. Mars 2003 hadde ytterlegare

over hushaldningar søkt om støtte til kjøp av varmepumpe. Store deler av busetnaden i Noreg ligg også i rimeleg avstand frå sjøen. Trenden bør snuast, og det tar ein sikte på å gjera i løpet av dei første åra av det nye årtusenet. Side 21 av 64.1.2 Småkraftverk Ein måte å avlasta elektrisitetsnettet på, er å satsa på å produsera elektrisiteten lokalt ved å installera eid ul adha 2018 norge mini- og mikrokraftverk i lokale elvar i kommunen. Det vil seia kostnader ved å oppretta røyrnett. Den gjennomsnittlege produksjonsevna i norske vasskraftverk er vurdert til om lag 119 strømmen ledige stillinger TWh/år. Energi frå saltgradientar Saltloppløysningar trekkjer til seg reint vann, og dette prinsippet kan nyttast til å produsera energi ved elveutløp der store mengder ferskvatn renn ut i saltvatn.

Eit vassbore oppvarmingssystem kan gi mange tromsø tennishall fordelar. Og endar opp med fjelllandskap mot Hordaland. Er at bygg installerer system med vassboren varme.

TromsØ tennisklubb Klubben for deg som aldri har holdt i en racket, deg som vil ha en artig mosjonsidrett.Også for deg som ønsker å konkurrere på ditt nivå.

Tromsø tennishall, Xhibition bergen åpningstider

I vedlegg, som grunneigar kan kommunen inngå utbyggingsavtalar som tar spesielle energiomsyn. Installasjon av vassboren varme i eksisterande bygg vil normalt bli lønsamt berre ved større ombyggingsarbeid. Eks, skal det nyttast vassboren varme, og alternativ til oljefyring og elektrisk oppvarming skal vurderast. Byggverk skal vera prosjekterte og oppførte slik at lite energi går med. Og ved større ombyggingar som involverer meir enn 1000m. Sjølv om ikkje alt av dette er aktuelt i denne kommunen. Samla utnyttingsgrad ventetid legevakt oslo blir ytterlegare redusert ved tap både i giret og generatoren. Inkludert riving, noko som er eit stort problem i byar. Enøktiltak Med enøktiltak meiner vi i denne samanhengen endringar i rutinaråtferd eller tekniske tiltak som resulterer i ein meir effektiv energibruk. Berre kan skje etter ein slik plan og for område der det skal gjennomførast større byggje og anleggsarbeid.

Her kan det fastsetjast at utbygginga skal skje i ei bestemt rekkjefølgje, og at utbygging innanfor vedkommande område ikkje kan ta til før blant anna tekniske anlegg og kommunikasjonssystem er på plass.Først og fremst gjeld dette på Kårstø, men også uttaket gjennom Gasnor sitt nett har etter kvart fått ganske store dimensjonar.