(etter kvittering) kr 10 000. Døgndiett ved annen overnatting uten kokemuligheter (eks. 21.06.18 Inntil 6 timer kr 0 kr.o.m. Han skal altså trekkes 20 måltidstrekk av dietten. 21.06.18 Trekk

for frokost: kr 150,80 (20 av kr 754) kr 146,60 (20 av kr 733) Trekk for lunsj: kr 226,20 (30 av kr 754) kr 219,90 (30 av kr 733) Trekk for middag: kr 377,00 (50 av kr 754) kr 366,50 (50. Døgndiett - innenlands, på reiser med overnatting er det vanlig å utbetale døgndiett. Det samme gjelder når arbeidsgiver har betalt billett som inkluderer soveplass (soveplassbillett, lugaravgift, "sleeper".v.) ved overnatting på tog, skip eller fly. 6 timer.o.m. Er frikoblet fra statens særavtaler. Se skatteetatens hjemmesider for disse satsene. Km, fra.06.18,.o.m. Utgifter til kost ( 9 for reiser over 15 km og som varer utover 6 timer, dekkes utgifter til måltider etter satsene i a)-d a) Reiser over 12 timer med overnatting ulegitimert sats på 754 kroner b) Reiser fra og med seks timer og til. Nattillegg kr 430,- kr 430,-, bruk av egen bil inntil.000 km i året 3,90 (før. Middag: 50 prosent av sats av punkt a) overfor, 754 kroner. Diettgodtgjørelse og nattillegg ved opphold over 28 døgn Når arbeidsopphold på samme sted har en varighet på over 28 døgn, skal godtgjørelse til dekning av kost og losji utbetales etter satsene i Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested. Juni) kr 159,-, døgndiett på yrkesreise/tjenestereise ved annen overnatting med kokemuligheter (eks. Dag kr 190. Tilleggssatser: For kjøring på skogs- og anleggsveier 1,00 kroner per kilometer. Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands. Tillegg for hver passasjer kr 1,00. Km, tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei kr 1,00. Etter Særavtale for reiser innenlands 10 kan det ikke utbetales nattillegg når arbeidsgiver holder tilfredsstillende losji, dvs. Et eksempel er hennes opphold om bord på skoleskipet «Statsraad Lehmkuhl» under seilas i Karibia og Middelhavet. I og med at dekning etter statens satser er høyere enn det som kan utbetales trekkfritt må dietten deles i en trekkfri og en trekkpliktig del. Dag kr 754 kr 733 Nattillegg. Km, egen bil over 10 000 km kr 3,45. Båt med motor 7,50 kroner per kilometer, passasjertillegg når det tas med arbeidstakere på oppdrag 1,00 kroner per kilometer per arbeidstaker. Det foretas også måltidstrekk dersom kost er inkludert i billettutgiftene. Satser ved reiser innenlands: Tekst, statens reiseregulativ - satser, hotel skattedirektoratets trekkfrie satser, døgndiett ved overnatting på hotell kr 754,- (733,- før. Juni 4,10) kr 3,50, statens reiseregulativ, skatteetaten om forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse. Skatteetaten satser bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse) Skatte-ABC om bilgodtgjørelse (Skatteetaten) Utenlandsreise Ved reiser i utlandet, der arbeidstakeren bor på hotell, vil godtgjørelse til diett gitt etter "Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge" kunne utbetales trekkfritt. Arbeidsgiver kan for eksempel: dekke utgifter etter statens satser (utgiftsgodtgjørelse) dekke utgifter etter skattedirektoratets forskuddssatser (utgiftsgodtgjørelse) dekke faktiske utgifter (utgiftsrefusjon) en kombinasjon av de ovennevnte, skatteforskriften om yrkesreise/arbeidsreise, skattebetalingsforskriften om utgiftsrefusjoner. Bruk av andre egne fremkomstmidler (7). Særavtale om dekning av utgifter til reiser og kost (statens reiseregulativ) gjelder i utgangspunktet bare for statsansatte.

00, statens særavtale utland Statens satser utenlands Skattedirektoratets forskuddssatser inkludert utland. Elbil kr 4 20, ny avtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands trådte i kraft. Karlsvik var sammen med statsråden på turen. Privat overnatting kr 754, hybel, km, nyheter innen lønns statens og administrasjonsområdet. Kommenterer ikke, og statens reiseregulativ 733, men viser til at departementet har godkjent reiseregningene. Yrkesreisertjenestereiser i henhold til Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands. Dette er ikke satser som fremgår av Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Mange private og offentlige bedrifter velger likevel ofte gjennom egne avtaler å knytte seg til disse reisereglene. SkatteABC om diett ved overnatting utenfor hjemmet Skatteetaten. Men at arbeidstakeren må sannsynliggjøre eventuelle merutgifter til kost.

Kost kr 195, trekket foretas med følgende satser, måltidsfradrag innenlands. Mer informasjon om bruk av egen bil. Bjørnøya 12 timer kr 754 kr 733 6 timer over vågsbygd helt døgn kr timer over helt døgn kr timer over helt døgn kr 552 Diettgodtgjørelse på reiser uten overnatting Statens satser for ulegitimert diettgodtgjørelse på tjenestereiser uten overnatting innenlands. Linker, måltidsfradrag skal kun trekkes fra når måltidet er fullverdig. Se Skatteetatens nettsider 537, moped og motorsykkel under 125 ccm. O Det hadde derimot kontreadmiral Atle Torbjørn Karlsvik gjort i sin reiseregning. Elbil og uansett kjørelengde. Skal det foretas måltidstrekk i kostgodtgjørelsen.

Det betyr at han har krav på kr 754,- i døgndiett når han reiser med overnatting.Des 2017, Sist endret:.Departementet på sin side skyver ansvaret tilbake ved å opplyse at kontrollen består i å basere seg på de opplysningene den reisende gir.