er fastsatt i tariffavtale eller i arbeidsavtalen. Over 250 deltidsansatte som har fått avslag på kravet om større stilling av arbeidsgiver, har klaget saken til tvisteløsningsnemnda. Visse typar bruk

av radiobølger i medisin og industri, som plastsveising og diatermi (varmebehandling) kan medføre at arbeidstakaren blir utsett for kraftige elektromagnetiske felt. Denne bestemmelsen begrenser imidlertid den alminnelige daglige arbeidstiden til åtte timer i gjennomsnitt. Radon og radondøtrer ein kan finne i underjordiske rom og i inneklimaet, vil avgi alfa-partiklar. Slike eksempler viser at tariffavtalen vil bli stadig viktigere dersom nye politiske regimer endrer arbeidsmiljøloven. Denne typen stråling er farleg for fosteret. Man kan ikke bestemme selv å jobbe overtid, du kan ikke bare bli igjen, jobbe ekstra og kreve overtidsbetaling. En arbeidstaker som omfattes av denne bestemmelsen vil da kunne ha en ukentlig arbeidstid bestemt etter 10-4, men en gjennomsnittlig daglig alminnelig arbeidstid regulert etter denne bestemmelsen. NHO og KS mener imidlertid at tvisteløsningsnemnda ikke har kompetanse til å fastsette stillingsbrøken. Men arbeidsgiveren kan jo ikke vite dette på forhånd. Ubekvem arbeidstid, på et punkt er nemda enstemmig. Arbeidstid er underlagt arbeidsgivers såkalte styringsrett. Ledere og ansatte i det som kalles særlig uavhengige stillinger er unntatt fra lovens bestemmelser om arbeidstid. Det er også regler for hvor mye nattarbeid man kan jobbe i en enkeltuke. Generelt veit ein lite om korleis slike stoff i arbeidsmiljøet verkar på fosteret. Men som ansatt kan du kreve tre uker sammenhengende ferie i perioden. Har deltidsansatte noen spesielle rettigheter? Dersom dette hyppig avtales vil det være tvilsomt om vilkårene er oppfylt og da må vilkåret om «arbeidets art gjør det nødvendig» være oppfylt for at nattarbeid skal være tillatt. Infeksjonsfare, under svangerskapet er fosteret godt beskytta mot dei fleste infeksjonar kvinna nattarbeid blir utsett for, men det finst enkelte unntak. Men styringsretten har sine begrensninger.

Arbeidsmiljøloven nattarbeid

Verneombud og bedriftshelsetjeneste, det store stridsspørsmålet innad arbeidsmiljøloven i nemnda har vært hvordan man skal tolke begrepet jevnlig. De skal dermed kunne fastsette sin egen arbeidsmiljøloven arbeidstid etter eget forgodtbefinnende. Undersøkingar av kvinner med nattarbeid viste at dei gjennomsnittleg fekk mindre søvn per døgn enn kvinner med arbeid på dagtid.

Arbeidsgiver og arbeidstakers tilllitsvalgte 1 ved virksomhet som er bundet av tariffavtale kan skriftlig fastsette et annet tidsrom p minst tte timer som omfatter tiden mellom.Som nattarbeid regnes ikke arbeid p to skift som legges mellom.Nattarbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gj r det n dvendig.

Altså i bedrifter som bemanner like mye gjennom hele døgnet. Alle arbeidstakere har rett til minimum 25 dager ferie etter ferieloven fire uker og en dag. Dersom du i løpet av et år jobber mer enn enkel avtalt. Det er kanskje ikke så mange av HKmedlemmene som jobber skift. For oss er dette en prinsipielt viktig sak. Skole må ho så snart som mogleg søke råd hos den legen eller jordmora som har ansvaret for svangerskapskontrollen. Dette blir karakterisert som kjønnsdiskriminering og urettvis handsaming av fagforeiningar i helsevesenet.

Kjoler for frodige damer: Nsb train

Man har selvsagt også krav på hvile underveis, dersom arbeidsdagen varer over fem timer.Gravide som blir smitta, vil kunne overføre sjukdommen til barnet.