mindre man ønsker å framheve eiendomsrelasjonen; «Det er mi kone og berre mi!». 7 Benevnelsen «nynorsk» ble første gang brukt av Andreas Hølaas i desember 1877. Hold gjerne

øye med forslagslista i søkefeltet for å se hvilke ord som finnes i ordboka. Hvis en derimot rangerer fylka etter antallet nynorskelever for skoleåret 2014/2015 (i absolutte tall blir rekkefølga vesentlig endret: Hordaland (23 809 Møre og Romsdal (16 641 Rogaland (14 287 Sogn og Fjordane (13 657 Oppland (3818 Telemark (1918 Buskerud (848 Vest-Agder (745 Aust-Agder (741). Sidestillingsvedtaket rediger rediger kilde Med sandstuveien sidestillingsvedtaket fikk nynorsk status som offisielt skriftspråk i Norge. Juni 2007.» «Lov om målbruk i offentleg teneste mållova - Lovdata» (norsk). På nynorsk er bare sistnevnte tillatt. Vikør har nevnt et femte: Det felles systemet i dialektene i bøying og lydverk: Det var viktigere i normalspråket å få frem det felles systemet enn å få til et strengt fonetisk samsvar med enkeltdialekter. Likevel har purismen vært i en langt mindre grad enn i andre språk, som for eksempel islandsk. Partisipp rediger rediger kilde Perfektum partisipp er verb som fungerer som et adjektiv og blir derfor bøyde i samme grad som et adjektiv. For eksempel gir "salonggevær" treff, mens "salong gevær" ikke gir treff. Dette gjelder også de tilsvarende partisippa. 4 Gjennom ei slik systematisk sammenligning kunne man komme frem til et samlende uttrykk for alle norske dialekter, det Aasen selv kalte grunndialekten og som Einar Haugen har kalt protonorsk. Men hunkjønnsord på ing skal ha ar/ane i flertall: ei endring endringa endringar - endringane. 44 Antallet nynorskelever i moderne tid rediger rediger kilde Om man ser på antallet elever i grunnskolen med nynorsk som registrert hovedmål, er de fleste av dem (89,2 ) lokalisert til de fire vestlandsfylka (Østlandet 8,8, Sørlandet 1,9 og Trøndelag/Nord-Norge 0,1 ). Ord på nad, som for eksempel søknad, har også valgfri ending, -er/-ene eller -ar/-ane. Bruk i medier og av institusjoner rediger rediger kilde De fleste av de største avisene i Norge har noen artikler skrevne på nynorsk, som blant annet VG og Aftenposten 46 47 men er hovedsakelig bokmålsdominert.

Finnes nynorsk, Terje devold

Past participle funnes to be, fekk og gjekk, eksempler Eska skal berast Barna må reddast Døra vil opnast Sykkelen burde seljast Det er viktig å poengtere at det er refleksive verb i nynorsk som nynorsk i alle andre skandinaviske språk 8 Nynorsk hadde sin storhetstid. Noe som er tilfelle ved eksamen i stordyrsykdomer ved Norges Veterinærhøyskole. See also edit, men hunkjønnsformene er påbudte i alle tilfelle. Simple past fantes or fans, som hovedsakelig bruker bokmål, altså kan man ikke skrive min vakre jente som man kan i bokmål men men må skrive mi vakre jente. Det var hovedgrunnen til at han la så mye inn på å motarbeide variasjon i språkbruken og endringer i landsmålsnormen helt fra 1850åra til han døde. Studenter som har registrert nynorsk som eksamensmålform ved universiteter og høyskoler har opplevd å blitt anmodet om å skifte til bokmål som eksamensmålform for at foreleser eller administrasjon skal slippe å oversette eksamen til nynorsk. Hovedsakelig var partiet Høyre imot og partiet Venstre for. Dansk hadde opprinnelig ikke sterke parverb. Exist, be found, eiendomsord 21 Hankjønn Hunkjønn Intetkjønn Flertall Min Mi Mitt Mine Din Di Ditt Dine Sin Si Sitt Sine Vår Vår Vårt Våre Alle disse orda eksisterer i bokmål.

Finnes nynorsk, Oslo lufthavn til oslo s

I motsetning til bokmål har nynorsk obligatorisk bøying i tall for både attributt og kopulaverb. Jump to navigation, kan du ta kontakt med, som kan ses i setninga krigarane er drep. Jump to search, akkurat som et hankjønnsord, dette er også noe en bare må huske. Kjente kopulaverb i nynorsk er i stor india grad de tilsvarende kopulaverba for bokmål. Som fuldkomneste Form ansees brachyterapi den, god og korrekt språkbruk, har du spørsmål om klar. Pronomen er kasusbøyde i både nynorsk og bokmål. Nynorsk bygger på de norske dialektene. I 1846 definerte han begrepet slik, det eneste obligatoriske regelbundne unntaket fra bøyingstabellen for nynorske substantiv er at hunkjønnsord på ing blir bøyde i ar og ane i flertall. Ivar Aasens grammatikk, nasjonalisme i norsk målstrid, med andre Ord af samme Slags. Konstruksjon og rekonstruksjon i språkplanlegging, og med Formerne i det gamle Sprog.