samvirkeforetak. Ein statsautorisert eller registrert revisor skal gi ei fråsegn om at balansen er sett opp i samsvar med desse reglane. Det same gjeld rettar som høyrer til nokon

som handlar i eige namn, men for rekninga til morforetaket eller dotterforetaket. Utgreiing om fusjonsplanen (1) I foretak som er revisjonspliktige etter revisorlova, skal styret syte for at det blir utarbeidd ei utgreiing om fusjonsplanen. Dersom ein medlem ber om å få tilsendt desse dokumenta, skal dei sendast til medlemmen utan ugrunna opphald. Blir det overtakande foretaket stifta ved fusjonen, skal planen i staden innehalde framlegg til stiftingsdokument for det overtakande foretaket,. Registeret skal innehalde datoen for innføringa av kvar einskild medlem. Rapport om fusjonen Når fusjonsplanen er ferdig, skal styret i kvart foretak utarbeide ein skriftleg rapport om fusjonen og kva den vil ha å seie for foretaket. Har eit sekundærsamvirke fysiske personar som medlemmar, kan fristen overfor desse ikkje vere lenger enn tre månader. Det kan skje ved bruk av elektronisk kommunikasjon, likevel slik at ein tilsett som ber om det, skal få tilgang til dokumenta i papirkopi. (2) Ein medlem kan ikkje utøve medlemsrettane tidlegare enn den dagen medlemmen blir innført i medlemsregisteret. At eksisterende samvirkeforetak har en frist på fem år fra lovens ikrafttreden for å tilpasse vedtektene til loven. Ansvar for udekte skyldnader (1) Overfor kreditorar som ikkje har fått dekning etter 133 og heller ikkje er tilstrekkeleg sikra ved avsetjing etter 135 andre ledd, heftar medlemmane solidarisk inntil verdien av det som vedkomande har mottatt som utdeling etter 135. Godkjenninga skal leggjast ved meldinga til Foretaksregisteret. (2) Vedtak om fusjon blir gjort med fleirtal som for vedtektsendring. Skyldnaren er tilsett i hovudstilling i foretaket eller i eit anna foretak i same konsern eller i same føderative samvirke,. (2) Foretaket, medlem eller andre kan også krevje skadebot av den som forsettleg eller aktlaust har medverka til skadevalding som nemnd i første ledd. Er det opna gjeldsforhandling eller konkurs, gjeld føresegnene i konkurslova. Utestenging (1) Ein medlem kan ved skriftleg påbod stengjast ute frå foretaket når medlemmen har krenka foretaket ved vesentleg mishald, eller når tungtvegande grunnar elles tilseier utestenging. Føresegnene i 112 til 115 gjeld tilsvarande ved fisjon. Iverksetjing av omdanninga Omdanninga til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap skjer når omdanningsvedtaket blir registrert i Foretaksregisteret. Tingretten avgjer tvist om kravet er til, og om trygda er fullgod. Melding til Foretaksregisteret (1) Seinast ein månad etter at fusjonen er vedtatt i alle dei foretaka som er med på fusjonen, skal kvart foretak melde sine vedtak til Foretaksregisteret. Kostnadene kan likevel krevjast dekte av foretaket med opp til den summen som er komen foretaket til gode ved søksmålet. (2) Omdanningsplanen skal minst innehalde:. (3) Innkomne skriftlege fråsegner frå dei tilsette eller representantane deira skal vere ein del av saksdokumenta ved den vidare behandlinga av fusjonsplanen i foretaket. (4) Vedtektene kan fastsetje at mishald frå foretaket si side skal ha andre verknader enn dei som følgjer av paragrafen her. 1 til 4 er oppfylte, skal Foretaksregisteret sende foretaket varsel om dette. Innmelding kan ikkje skje i perioden mellom stiftinga av foretaket og registreringa av foretaket i Foretaksregisteret.

A, overgang av medlemskap lothe hardanger 1 Medlemskap i samvirkeforetak kan ikkje gå over til ein ny medlem. Blir fristen forlenga til nærmast følgjande vyrkedag. Har medlemmen også krav på etterbetaling basert på medlemmen si omsetning med foretaket i den perioden etterbetalinga knyter seg til. Har søkjaren ikkje fått melding innan to månader. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus 29 eller nyttast til forrenting av andelsinnskot og medlemskapitalkonti. Og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester. I så fall fell stiftinga bort 2 Fell oppdraget for revisor bort før tenestetida er ute. Vedtektene kan fastsetje at krenking av foretaket kan medføre andre reaksjonar enn utestenging.

(3) Eit samvirkeforetak ligg også føre dersom interessene til medlemmane som nem nt i andre ledd, blir fremja gjennom deira omsetning med eit foretak som.Her finner du beskrivelse av samvirkelovens innhold, hva den omfatter, samt lenker til samvirkeloven og dens forarbeider.Her finner du en kort oversikt over innholdet i samvirkeloven med henvisning til de aktuelle kapitler og paragrafer.

Samvirkeloven: Kan man få sparken når man er sykemeldt

2 Eit samvirkeforetak er eit morforetak dersom det på grunn av avtale eller vedtekter eller som eigar av aksjar eller andelar har avgjerande innverknad over eit anna foretak. Då utdelinga vart mottatt, alle eller nokre av medlemmane i det overdragande foretaket er medlemmar i eitt eller fleire overtakande foretak. Kapitlet har også regler om fordeling av aksjer på medlemmene i det samvirkeforetaket som omdannes 5 Vedtektene kan fastsetje at dei gjenverande midlane heilt eller delvis skal gå til dei som er medlemmar på oppløysingstidspunktet 3 Søkjaren skal få melding om utfallet av søknaden snarast. Ugyldig fisjon Reglane om ugyldig fusjon i 117 gjeld tilsvarande ved fisjon. Forbodet i første ledd er likevel ikkje til hinder rotskudd for utredning på engelsk at foretaket gir kreditt eller stiller trygd til fordel for ein tilsett eller hans eller hennar nærståande dersom.